Kjære alle K1’ere!

2022 er godt i gang, og med nytt år kommer nye, ubrukte ferieuker!

Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at balansen mellom arbeid og privatliv er noe vi strever med. Det å ta en god, lang ferie hvert år er viktig for oss alle, så start gjerne planlegging av ferien nå.

I 2021 kom et nytt administrativt system som gjør det enkelt for den ansatte å registrere ferie selv, men administrasjonen kan dessverre ikke lenger føre ferie for ansatte som ikke gjør det selv. I tillegg blir ubrukte/ikke registrerte feriedager tellende i regnskapet vårt som «gjeld» for instituttet. Fakultetet har derfor bedt oss informere alle ansatte om følgende:

Det medisinske fakultet ønsker med dette å minne alle ansatte om registrering av ferie
Alle ansatte skal registrere sin ferie i Selvbetjeningsportalen. Dette gjelder uavhengig av din stillingstittel eller stillingsandel.

I god tid før uttak av ferie skal du avklare ditt ferieuttak med nærmeste leder. Ferien skal så registreres i Selvbetjeningsportalen for godkjenning.

Hovedferieperioden strekker seg fra 1. juni til 30. september. I denne perioden er det forventet at alle ansatte tar ut 3 uker sammenhengende ferie. Lengre ferieuttak kan avtales med nærmeste leder, og må godkjennes gjennom søknad i Selvbetjeningsportalen. Ferieplan for hovedferieperioden skal foreligge senest 1. mai, og alle ansatte må derfor registrere sine ferieønsker i god tid før denne datoen.

Det er også viktig å planlegge ditt ferieuttak for resten av året. Uttak av restferie skal være søkt om i Selvbetjeningsportalen senest 1. oktober.

Som hovedregel skal all ferie være avviklet i løpet av ferieåret. Unntaksvis kan man søke om overføring av inntil 14 feriedager til neste år. Dette gjelder fortrinnsvis der forhold hos arbeidsgiver har forhindret uttak av ferie. Søknader må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Seniorpolitiske tiltak
Arbeidstakere blir gitt tjenestefri med lønn tilsvarende 10 dager per år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Uttak av seniordager avtales med leder og registreres i Selvbetjeningsportalen. Seniorpolitiske dager kan ikke overføres til neste kalenderår, og det er viktig å se bruk av seniordager i sammenheng med avvikling av ferie. Det har forekommet at ansatte som har tatt ut seniorpolitiske dager, søker om overføring av ikke avviklet ferie. Dette er ikke i samsvar med intensjonene bak ordningen med seniorpolitiske tiltak. Ved slike tilfeller kan det bli aktuelt å omgjøre seniorpolitiske dager til feriedager.

Registrering av ferie
Du finner lenke til pålogging i Selvbetjeningsportalen, og veiledning til bruk av portalen på følgende lenke: Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB. Merk at du må velge knappen ‘Fraværssøknader’ og ‘Opprett søknad’.

Short version in English
All employees at UiB must register holiday in the UiB portal: Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB. Press the button ‘Requests for absence’ and ‘Create request’.

Inform your nearest leader about your plans and register the holiday before May 1.

Vi ber om at du snart planlegger ferie for i år, og registrerer den. Den er bra for deg og for instituttet!

Ønsker dere en riktig god helg.

Beste hilsen
Jorunn,
administrasjonssjef

Elektiv periode i medisinstudiet og master i klinisk ernæring våren 2023 og økonomisk støtteordning

Fakultetet vil be institutta og fagmiljøa om å vurdere nye emne som kan inngå i elektiv periode for medisinstudiet eller master i klinisk ernæring frå og med vårsemesteret 2023. Informasjon om oppretting av emner ligg på nettsidene: https://www.uib.no/med/150594/oppretting-av-nye-emner-i-elektiv-periode

Det kan vere aktuelt å justere emnetilbodet frå år til år, og det er mogleg å tilby eit emne for eksempel annakvart år dersom det ikkje er ynskjeleg å tilby emnet kvart år.

Nye emne for våren 2023 bør vere på plass innan fristane satt av EpN (sjå fristar i lenka over), dersom det ikkje går må det vere på plass mot slutten av vårsemesteret 2022 (ta kontakt tidleg dersom det er aktuelt å opprette eit nytt emne, sjå kontaktinformasjon under).

For medisinstudentar er det spesielt ynskje om praktiske/kliniske emner for studentar på tredje studieår.

Tverrfagleg samarbeid
Både masterprogrammet i klinisk ernæring og medisinstudiet har si periode med valemne i januar. Her ser vi ein fordel med å kunne tilby nokre tverrfaglege emne både for medisin og ernæring.

Ernæringsstudentane som har valfag i januar, er i sitt 8. semester/fjerde studieår (første år master), og dei har da hatt det meste av klinisk undervisning i studiet. Medisinstudentane er i 3. til 6. studieår. Ta gjerne kontakt med oss på elektiv.med@uib.no dersom det er aktuelt å opprette tverrfaglege emne.

Økonomisk støtteordning for kostnadar knytt til emne i elektiv periode
Fakultetet har oppretta ei støtteordning for emne i elektiv periode som har undervisningsopplegg som krev ressursar utover vanlig aktivitet. Eksemplar kan være studietur, leige av spesielt utstyr, kostnader knytt til opphald, innleidde instruktørar eller kjøp av inngangsbillettar. Eksempla er ikkje uttømmande.

Støtteordninga for elektive emne disponerer 100.000 kroner årleg og gjeld frå og med januar 2019. Ein kan søke om opptil 2000 kroner per student per emne. Søknaden må innehalde eit reelt totalbudsjett, og fakultetet sin støttesum kan utgjere maksimalt 60 prosent av totalbudsjettet, resten må instituttet som arrangerer emnet dekke.

Søknadsfrist for emne som går i januar 2023 er satt til 1. september 2022. Det er instituttet som er søker. Søknadane vert handsama av fakultetet.

Har du spørsmål?
For meir informasjon eller spørsmål knytt til elektiv periode i masterprogrammet for klinisk ernæring: Ta kontakt med Marte Bjerke Roska på elektiv.med@uib.no eller tlf. 55 58 61 46.

For meir informasjon eller spørsmål knytt til elektiv periode i medisinstudiet: Ta kontakt med Dina-Kristin T. Midtflø på elektiv.med@uib.no eller tlf. 55 58 28 51.

Seminarserie Senter for ernæring, torsdag 17. og 24. mars

Senter for ernæring har gleden av å invitere til hele to nye seminarer i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Red and processed meat intake and risk of common conditions: UK Biobank and beyond…

Foreleser: Keren Papier, Cancer Epidemiology Unit (CEU), University of Oxford
Moderator: Vegard Lysne
Tid: Torsdag 17. mars 2022 kl. 14.30-15.30
Sted: Aud. Glasblokkene, blokk 1 / Zoom

Dr Keren Papier is a Senior Nutritional Epidemiologist working in the Cancer Epidemiology Unit (CEU), based in the Oxford Department of Population Health, at the University of Oxford. Her research at the CEU includes investigating diet and disease associations using large-scale cohort data (including the Million Women Study, EPIC-Oxford and the UK Biobank). She is also the principal investigator for the Feeding the Future Study (or FEED).

This talk will cover recent research on associations between red and processed meat consumption and risk of several common conditions, mostly focusing on UK Biobank data.

Arrangementet streames også via Zoom: https://uib.zoom.us/j/67140423322?pwd=QS9DVDJlSUtDaUx5UzZlbE1XRDN6Zz09

Det blir lett servering.

Velkommen!

 

Tittel: The “metabolically healthy obese” and “metabolically-unhealthy normal-weight” phenotypes: opposite sides of the same coin?

Foreleser: Faidon Magkos, the Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen
Moderator: Simon Dankel
Tid: Torsdag 24. mars 2022 kl. 14.30-15.30
Sted: Aud. Glasblokkene, blokk 1  / Zoom

Faidon Magkos is Associate Professor at the Department of Nutrition, Exercise and Sports at the University of Copenhagen.

It has become apparent in recent years that excess total body weight and fat do not necessarily impair metabolic function and increase risk for cardiometabolic disease; and vice versa, absence of excess weight and fat do not necessarily entail low risk. A subset (~30%) of people with obesity do not present with metabolic abnormalities such as hyperglycemia, hyperinsulinemia, and dyslipidemia, or hypertension (“metabolically healthy obese”); whereas a subset (~20%) of people with normal body weight do present with these metabolic abnormalities (“metabolically-unhealthy normal-weight”). Compared with BMI-matched control groups, metabolically healthy obese subjects have lower accumulation of fat in the liver, better physical fitness, and a tight coordination between the pancreas (insulin secretion) and skeletal muscle (insulin sensitivity) to maintain glucose homeostasis; whereas conversely, metabolically-unhealthy normal-weight subjects have more liver fat, inferior fitness, and dysregulated glucose homeostasis.

Arrangementet streames også via Zoom: https://uib.zoom.us/j/64835365738?pwd=Wm41OTl5MkxsL1U2bzRKRml1MGpMUT09

Det blir lett servering.

Velkommen!

Oversikt over utlysninger innen høyere utdanning og forskning fra HK-dir

Under finner du en oversikt over utlysninger innen høyere utdanning og forskning i 2022 fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Enkelte utlysninger med søknadsfrist i 2023 er også inkludert. Vær oppmerksom på at dette er planlagte utlysninger, med forbehold om at det kan komme behov for justeringer og nye midler.

Se den enkelte programside for mer informasjon.

Inkludering og universell utforming
– Tilskudd til universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i høyere utdanning, informasjon kommer

Innovasjon i utdanning
Sentre for fremragende utdanning, søknadsfrist 20. april 2022
Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene, informasjon om utlysningen kommer i april, søknadsfrist 20. september
Kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene, søknadsfrist 20. september
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning, frist for nominasjoner 31. januar 2023

Vi planlegger nye utlysninger for økt arbeidsrelevans og økt studentmobilitet, med søknadsfrister i 2023.

Internasjonalt kunnskapssamarbeid
INTPART, søknadsfrist 16. mars 2022
EØS-midlene Latvia – Student- og ansattmobilitet, søknadsfrist 19. april 2022
UTFORSK, søknadsfrist 20. april 2022
– EØS-midlene Slovenia – Student- og ansattmobilitet, planlagt utlysning i slutten av april 2022
Erasmus+-utlysninger for 2022, søknadsfrister fra februar til september 2022
Nordplus forberedende besøk, søknadsfrist 1. oktober
– UTFORSK Russland, informasjon om utlysningen kommer, søknadsfrist 22. september 2022
– EØS-midlene Romania – Student og ansattmobilitet, planlagt utlysning andre halvdel av 2022
Nordplus hovedutlysning kommer 1. november, søknadsfrist 1. februar 2023

Kunstnerisk utviklingsarbeid
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, søknadsfrist 22. november

Foto/ill.: hkdir.no

Filosofisk poliklinikk onsdag 2. mars: «Kan medisinen svekke menneskets evne til å bære lidelse?»

Velkommen til møte i Litteraturhuset i Bergen onsdag 2.3 klokken 19!

Møtet kan også følges live på youtube. 

På onsdag ønsker vi velkommen til vårens tredje møte i Filosofisk Poliklinikk, denne gang med tittelen «Kan medisinen svekke menneskets evne til å bære lidelse?».

Et menneske må selv bære vekten av menneskelivets grunnvilkår – dødelighet, sårbarhet, avhengighet, relasjonenes skjørhet og eksistensens ensomhet. Men også omsorg er grunnleggende menneskelig – når medmennesker overveldes, vekkes medfølelsen og ønsket om å bære sammen. Medisinen som profesjon springer ut av dette ønsket og av kraften som oppstår når mennesker søker og får hjelp.

Moderne medisin kan mange ganger holde døden på avstand, men livets endelighet og sårbarhet finnes det ingen kur for. Lidelsen kan ikke avvikles, den må bæres og fortolkes. Hva skjer når religionenes gamle fortolkningsrammer forvitrer og medisinens biotekniske språk koloniserer det levde landskapet hvor den enkelte søker å forstå seg selv? Svekkes bærekraften når sykdom og død forstås som ubetingede onder? Hvordan kan vi åpne opp fortellingene om at vi trenger stadig mer helsevesen, medisinske intervensjoner og praksiser, og undersøke dem kritisk? I dette møtet har vi invitert Jan Reinert Karlsen og Caroline Engen ved Senter for vitenskapsteori til å belyse disse spørsmålene.

Møteleder: Eivind Valestrand, styremedlem i Filosofisk Poliklinikk

MØTESERIEN 2021 – 2022: RELIGIØSITET, SPIRITUALITET OG MODERNE MEDISINSKE PRAKSISER
Filosofisk Poliklinikk vil gjennom denne møteserien undersøke forholdet mellom menneskers åndelige og religiøse lengsler på den ene siden, og forståelsen av helse, sunnhet og medisinens oppgaver på den andre. Vi er nysgjerrige på hva slags mellommenneskelig praksis medisinen var i sitt opphav og hvilke religiøse og filosofiske tradisjoner faget rommer i dag.

BILLETT – KLIKK HER

Facebook: klikk her

Velkommen til tenkning og dialog.

Nye og gamle studenter – dette er særlig for dere!

Hilsen Edvin Schei
Leder
Filosofisk Poliklinikk

Foto/ill.: filosofiskpoliklinikk.no

Påminnelse om å gjennomføre obligatorisk brannvernkurs

Kjære alle,

UiB har innført digitalt brannvernkurs som er obligatorisk for alle. I tillegg skal alle gjennomføre praktisk slukking og vi skal sende ut informasjon om når disse kursene går.

Du skal ha mottatt en e-post fra teknisk industrivern om TIV Nettkurs – digitalt brannvernkurs.

Du logger deg inn med Feide (IKKE opprett passord via e-posten du fikk tilsendt): https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin

Skulle du få noen problemer eller har spørsmål, kan support kontaktes på: support@tiv-kurs.no eller telefon: 93013608 (Michel Samdal).

Lykke til med kurset.

Vennlig hilsen
Jorunn Skei
adm.sjef

Colourbox.com

Innhenting av forslag til tema for masteroppgave i odontologistudiet

Odontologene er i gang med å legge om til en ny studieplan. I den forbindelse gjør de endringer i hvordan de arbeider med masteroppgavene på tannlegestudiet. De er derfor avhengig av å få forslag til temaer fra fagmiljøer som underviser tannlegestudenter. Fagfeltene patologi, mikrobiologi, ØNH og farmakologi oppfordres særlig til å komme med forslag. Øvrige fagmiljøer er også hjertelig velkomne til å bidra.

Bruk gjerne det vedlagte skjemaet, ett skjema pr. oppgaveforslag.

Emneansvarlig for masteroppgaven er professor Stein Atle Lie (stein.lie@uib.no), og administrativ koordinator er Tone Larsson (tone.larsson@uib.no). Om dere har spørsmål, kan de kontaktes.

Det skal være oppstartseminar for odontologi kull 2020 den 28. februar, og de trenger fortsatt flere oppgaveforslag.

Mer informasjon

Invitasjon til seminar: UiB AI #1 How AI helped solve Protein Folding – and why it matters

Styringsgruppen for UiB AI ønsker velkommen til seminar 24. februar kl. 10.00 i Universitetsaulaen. Seminaret varer til kl. 11.30 og avsluttes med lunsj og diskusjon 11.30-12.00.

Dette er det første i en serie av seminarer om kunstig intelligens ved UiB. Seminarene skal være en møteplass på tvers av fag og fakultet, der ulike eksempler på bruk av kunstig intelligens i forskning blir presentert.

24. februar kommer Inge Jonassen (Institutt for informatikk) og Nathalie Reuter (Kjemisk institutt) for å snakke om hvordan AI har bidratt til å løse problemet med proteinfolding.

Siden det er fysisk deltagelse og servering, er det viktig at alle melder seg på via påmeldingslenken på seminarsiden. Mer informasjon om seminaret og lenke til påmelding finner dere her: How AI helped solve Protein Folding – and why it matters | UiB AI | UiB

Velkommen!

English:

Invitation to seminar: UiB AI #1 How AI helped solve Protein Folding – and why it matters

The UiB AI Steering Group welcomes you to a seminar on February 24th at 10am in the University Aula. The seminar lasts until 11:30 and there will be lunch and discussions 11:30-12:00.

This is the first in a series of seminars on artificial intelligence at UiB. The seminars will be a meeting point across departments and fields of research, where different examples on the use of AI in research will be presented.

On February 24th, Inge Jonassen (Department of informatics) and Nathalie Reuter (Department of Chemistry) will speak to us on how AI helped solve Protein Folding – and why it matters.

Since participation is physical and we will order food, we ask all participants to register via the link on the seminar web page. You will find more information about the seminar and registration link here: How AI helped solve Protein Folding – and why it matters | UiB AI | UiB

Welcome!

Heim, del 4, 1995 – 2005 – Det vestnorske teateret

Tilsette ved UiB kan kjøpe billettar til kun kr. 400 (ord. pris kr. 500) til «Heim, del 4» fredag 18. februar kl. 19.00 i Logen.

Du kan kjøpe billettar her:

Fredag 18. februar kl. 19.00: https://detvestnorsketeateret.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webgrupe&event=798

Du kan også sende epost: publikum@detvestnorsketeateret.no (Merk UiB)

I fjerde kapittel av Vestlandskrønika skrur vi tida tilbake til 1995. Dette er tiåret der Kurt vinn Idol, vi lærer oss å flørte på mobiltelefon og Kronprinsen får sin Mette-Marit. Det er også tiåret då Sleipner går på grunn, Prinsesse Diana døyr i bilulukke, og etter 9/11 må vi venne oss til lange sikkerheitskontrollar på flyplassen. Vi skal vitje dagane der Boyband og Reality-TV dominerte, «alle» ville ha frisyren til Rachel og frykta for ny teknologi tok overhand. Vil datamaskinene takle millenniumskiftet og korleis feire ei slik nyttårsaftan? Og kva med u-båten på Fedje, skal den hevast eller senkast?

I «Heim» inviterer vi til å minnast dei gode og dei vonde dagane i lag. Vi skal gjenoppleve musikken som var lydsporet til desse dagane med «Voksne herrers orkester». Bli med oss til gledelege gjensyn og treffande ettertanke. Bli med oss HEIM.

Forfattarar: Irene Kinunda Afriyie, Pedro Carmona-Alvarez, Marie Amdam, Marit Eikemo, Frode Grytten, Ruth Lillegraven, Olaug Nilssen, Erlend Nødtvedt, Finn Tokvam og Selma Lønning Aarø.

HEIM 4 er med: Reidun Melvær Berge, Katrine Dale, Paal Herman Ims, Sigrid Moldestad, Sigurd Sele og Claus Sellevoll
VOKSNE HERRERS ORKESTER: Harald Dahlstrøm, Ole Marius Sandberg, Thomas Dahl og Steinar Krokstad
Regi: Solrun Toft Iversen Scenografi og kostymedesign: Lise Christensen
Lysdesign: Silje Grimstad Koreograf: Piero Issa

www.detvestnorsketeateret.no
publikum@detvestnorsketeateret.no
Tlf.: 55 22 20 20

Foto/ill.: detvestnorsketeateret.no

Ny søknadsperiode for velferdshyttene våren 2022 / New application period for the cabins spring of 2022

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for våren 2022, i perioden 7. april – 23. juni 2022.

Påskeferien for studenter finnes i en egen søknad (torsdag-tirsdag/tirsdag-søndag). For ansatte er påskeferien inkludert i vanlig søknad. Vinnerne av påskeferieperioden i 2019-2021 oppfordres til ikke å søke om påsken 2022. Det er 3 års karantene for påskeferien, og aktuelle søkere blir evt. fjernet manuelt.

Det blir utført trekning for Ottesheimen/påsken for studenter 28.02.22, og en fellestrekning for resterende perioder 03.03.22.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 24.02.22. Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr. hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiBhjelp.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Eiendomsavdelingen UiB

English:

You can now apply for the desired period at the welfare cabins on Ustaoset for the spring season of 2022, in the period April 7 to June 23.

There is a separate draw for the students at Ottesheimen for Easter – (Thursday-Tuesday/Tuesday-Sunday). The winners of the Easter holiday period of 2019-2021 cannot apply in 2022.

There will be a draw for the Easter holiday (students) February 28, and a common draw for the rest of the rental periods March 3.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period. Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use UiB’s electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw. The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire.

The application deadline is February 24. The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck!

Regards,
The Estate and Facilities Management division

Ottesheimen

Gratulerer!

Forskerskolen i klinisk medisin arrangerte denne uken forskerpresentasjoner med totalt over 50 postere og muntlige presentasjoner. På pristildelingene i dag fikk Karine Eid (K1) førstepris for beste muntlige presentasjon og Elisabeth Husebye (K1) fikk tredjepris i samme klasse. Karine fikk samme førstepris også i 2021! I tillegg fikk Håkon Magne Vegrim «Folkets pris» som var en avstemning blant tilhørerne på begge presentasjonsdagene. Alle tre har nevrologiske prosjekt innenfor multippel sklerose eller epilepsi – og alle bruker Mor-Barn-undersøkelsen som et viktig grunnlag for prosjektene. Marte Bjørk ved seksjon for nevrologi er hovedveileder for dem alle. Vi sender derfor store gratulasjoner og til prisvinnerne, hovedveileder og nevro-miljøet ved instituttet!

Forrige uke fikk vi også den hyggelige meldingen om at Seksjon for ernæring/Senter for ernæring ved instituttet fikk NFR-tildeling til Nasjonal forskerskole i ernæring (https://www.uib.no/med/150906/forskningsr%C3%A5det-gir-millionst%C3%B8tte-til-%C2%ABresearch-school-nutrition%C2%BB). Det er imponerende at ernæringsmiljøet nådde frem med søknaden i en tøff nasjonal konkurranse om forskerskoletildelinger. Dette gjør oss stolte og store gratulasjoner sendes til Jutta Dierkes og hele ernæringsmiljøet.

Denne uken fikk vi også enda en god og imponerende nyhet ved at pankreas-forskningsmiljøet ved Gades Laboratorium for Patologi ved K1 publiserte en banebrytende artikkel i Nature Metabolism. Andres Molven er forskergruppeleder og har gjort arbeidet sammen med diabetesforskere ved K2 og samarbeidspartnere i Boston, USA (https://www.nature.com/articles/s42255-021-00516-2). Store gratulasjoner sendes også til forskningsmiljøene på Patologen og Barneklinikken.

Neste uke er oppstart av vårsemesteret for medisinerstudentene – etter at en måned med elektive kurs. Mange av oss gleder seg å få studentene tilbake og vi håper på mer en gradvis normalisering av studiehverdagen med etterhvert normal auditorieundervisning. Med stadig endring av smitteverntiltak er det viktig at vi holder oss oppdaterte – og nettsiden til UiB er da et godt utgangspunkt (https://www.uib.no/korona).

Til slutt vil jeg igjen minne om Cristin-rapportering med frist denne måneden. Ta kontakt med Kjetil Harkestad (Kjetil.Harkestad@uib.no) om det er noe dere lurer på. Jeg minner også om forskerlinje-«mingledag» onsdag 9. februar for presentasjon av prosjekter. Ta kontakt mede Anne Berit Guttormsen (Anne.Guttormsen@uib.no) om dere lurer på noe om dette!

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Forskningsrådet gir millionstøtte til «Research school in Nutrition»

Med økonomisk drahjelp fra Forskningsrådet vil det nå for første gang bli etablert en ernæringsrettet forskerskole for doktorgradsstipendiater ved UiB. Resarch school in Nutrition ved Senter for ernæring er én av to forskerskoler ved UiB som i denne runden har fått innvilget støtte.

Nasjonale forskerskoler er en ordning for å fornye og forbedre norsk forskerutdanning, og er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Til sammen er 192 millioner kroner bevilget til 12 forskerskoler ved ulike utdanningsinsitusjoner i Norge. Research school in Nutrition har fått totalt 16 millioner kroner som skal fordeles over en åtteårsperiode. Totalt kom det inn 33 søknader.

Vegard Lysne, klinisk ernæringsfysioloig og postdoc ved UiB og Haukeland universitetssjukehus, var primærsøker på søknaden sammen med professor Jutta Dierkes, som skal lede forskerskolen.

Du kan lese mer om forskerskolen her:
https://www.uib.no/med/150906/forskningsr%C3%A5det-gir-millionst%C3%B8tte-til-%C2%ABresearch-school-nutrition%C2%BB
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/skal-gjore-doktorgraden-mer-relevant-i-arbeidslivet/

Vi gratulerer! 

Frokostseminar 11. februar: Arbeidsplassen – arbeidsfelleskap – arbeidsmiljø

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?
Digitalt frokostseminar fredag 11. februar på Zoom kl. 08.30-10.00

Arbeidsplassen – arbeidsfelleskap – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

11. februar arrangerer vi årets første frokostseminar, og denne gang stiller vi følgende spørsmål:

Hva er den gode arbeidsplassen? Hva gjør en arbeidsplass god, og hva skaper et godt arbeidsmiljø? Hvorfor jobber vi i akademia? Hva gjør at vi synes det er så kjekt å jobbe her? Hva skal til for å trives, eller hva gjør at vi trives på en arbeidsplass?

Vi har invitert senioringeniør Jon Steine fra IT-avdelingen, dekan Gunn Mangerud fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og førsteamanuensis Helga B. Urke fra Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) til seminaret.

Seminaret arrangeres digitalt fredag 11. februar kl. 08.30-10.00 på Zoom.
Påmelding innen 10. februar her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11988046

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

UTFORSK 2022

Programmet støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Overordnet mål for UTFORSK er å styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid.

Utlysning 2022

  • Utlysningen åpner for 4-årige partnerskap. Prosjektperioden kan defineres mellom 1. november 2022 og 31. desember 2026.
  • Hvert prosjekt kan tildeles maksimalt 3 millioner NOK.
  • I denne utlysningen er 27 millioner øremerket til prosjekter med hovedpartner i følgende land: Sør-Korea, Canada og Japan (9 millioner per land).
  • Egenfinansiering på minimum 20% av det totale prosjektbudsjettet er påkrevd.
  • Søknadsfristen er 20. april 2022 kl. 12.00 CET/CEST.

UTFORSK-programmet støtter prosjekter som

  • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter
  • Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet
  • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning
  • Styrker samarbeid med arbeidsliv

Søknadsstøtte
Viser til denne nettsiden om UTFORSK-programmet hvor søkere finner informasjon, råd og ressurser som er relevante for å utarbeide konkurransedyktige søknader: https://www.uib.no/internasjonalt/146194/utforsk

Kontaktpersoner
For spørsmål om søknadsprosessen og utfyllende informasjon om utlysningen kan man kontakte HK-dir v/Unni Mjelde Birkeland, (unni.birkeland@hkdir.no, 90595753), Synne Lysberg (synne.lysberg@hkdir.no, 92224238) eller Studieavdelingen v/Adrian Kjær (adrian.kjar@uib.no, 55 58 91 51). Sistnevnte kan også bidra med individuell oppfølging av søkere og gjennomlesning av søknader. Ta kontakt for nærmere avtale dersom dette er ønskelig.

Utlysing av stipendmidler – Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom ble etablert i 1999. Fondets formål er å støtte norske forskningsprosjekter knyttet til Alzheimers sykdom. Prosjektene kan ha ulike målsetninger som f.eks. årsaksmekanismer eller prosjekter knyttet til tiltak for de som er rammet av sykdommen/pårørende.

Vi utlyser nå stipendmidler i størrelsesorden kr. 400.000. Man kan søke på hele eller deler av summen. Fondet forbeholder seg retten til ikke å dele ut midler dersom det ikke kommer aktuelle søknader.

Søknadsskjema finnes på www.civitan.no
Sendes fondets leder: Eva H. Johnsen, h-johnse@online.no
Søknadsfrist: 1. mars 2022

Kjære alle – Godt Nyttår!

Vi har allerede kommet to uker inn i det nye året – som igjen har vært preget av smitteverntiltak. Alle håper på gradvise lettelser utover året – og jeg oppfordrer alle til å bidra til dette gjennom å følge vaksinasjonsråd og til enhver tid gjeldende smitteverntiltak.

På grunn av fortsatt usikkerhet knyttet til gjennomføring – har vi igjen måttet utsette planlagt Instituttets dag 27. januar. Jeg vil understreke at vi avlyser ikke – men ønsker å utsette møtet til senere på året, når vi med rimelig sikkerhet kan planlegge for praktisk gjennomføring.

Avlysning gjør det imidlertid mulig for alle ved instituttet til å støtte fullt opp om Forskerskolen i klinisk medisin som har sitt årlige arrangement med poster- og muntlige presentasjoner. Dette arrangementet blir i år digitalt og gjennomføres onsdag-fredag 26-28. januar. Mer informasjon om dette finner dere i dagens K1-nytt.

Det nye året bringer også andre utfordringer, knyttet til 2022-budsjettet. Statens reduserte overføringer til universiteter og høyskoler gir oss store utfordringer – særlig knyttet til nye pensjonsordninger. Dette får betydning videre ut til fakultetet og instituttene. Vi arbeider nå med å se på muligheter til innsparinger, samtidig med muligheter til økte inntekter. Målsetningene er fortsatt å unngå kutt i stillinger. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi sender gode forskningssøknader. I tillegg settes det i gang et systematisk arbeid for å se på muligheter til utvikle videre- og etterutdanningskurs, som kan gi økte inntekter til instituttene. Vi har god tro på at vi kan klare dette uten at det skal få altfor store effekter på instituttdriften. Det gledelige er at forskningsaktiviteten er fortsatt svært høy – med 25 disputaser i 2022, og vi har høy gjennomstrømning av studenter som fortsatt er den viktigste inntekten til fakultetet.

Nytt år betyr også tid for rapportering. Jeg benytter derfor også anledningen til å minne om at alle sjekker opp Cristin-registreringer av publikasjoner og tar kontakt med Kjetil (Kjetil.Harkestad@uib.no) om dere lurer på noe (se egen sak), samt rapportering til Helse Vest – evt. med søknad om overføring av midler.

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker videre inn i det nye året!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Forskningsmidler til K1 fra Forskningsfondet for Astma og Allergi

Forskningsfondet for Astma og Allergi har foretatt fordelingen av forskningsmidler for 2021. Det er gledelig at 3 prosjekter som har tilknytting til K1 har fått forskningsmidler.

De er følgende:

Overlege og Ph.d-stipendiat Khanh Cong Do Pham ved Gastroenterologisk Seksjon, K1, fikk kr. 100.000.
Prosjektittel: Improved detection of Eosinophilic Esophagitis with Iodine Potassium-iodine solution

Overlege Marie Alnæs, Seksjon for Klinisk Allergologi (SKS), Yrkesmedisin, K1, fikk kr. 150.000.
Prosjektittel: Advanced diagnostics of patients labeled penicillin allergic and the impact of penicillin allergy labeling on the gut microbiota

Professor og overlege Gülen Arslan Lied, Seksjon for gastroenterologi og SKS, K1, fikk kr. 150.000.
Prosjektittel: Explore Gut Microbiota Signature and Metabolites, and Manipulating of Dysbiosis in Patients with Food Allergy

Den totale rammen for tildelingen var kr. 775.000 kroner, og totalt kr. 400.000 av dem gikk til forskere som har K1-tilkyntting.

Vi gratulerer!