Gratulerer & tusen takk

Den årlige forskningsdagen med presentasjoner i regi av Forskerskolen i klinisk medisin ble arrangert digitalt i år 27.-28. januar med stor deltakelse og entusiasme. Det var totalt nærmere 40 presentasjoner og gledelig nok gikk førsteprisen for beste posterpresentasjon til vår egen Philipp Strauss i Nyreforskningsgruppen med posteren:Transcriptomic Characterization of Renal Cell Carcinoma Patients with Progressive Disease Despite Low Initial Risk of Progression”. Og om ikke nok med det så fikk Karine Eid fra Seksjon for nevrologi førsteprisen for beste muntlige presentasjon “Perinatal Depression and Anxiety in Women with MS: A Population-Based Cohort Study”. Instituttet sender store gratulasjoner og takker for storveis innsats!

Denne uken ble utsatt OSKE-6 eksamen arrangert med formidabel innsats fra OSKE-6-gruppen ledet av Eirik Søfteland. Eirik presiserer at dette er et uttalt teamarbeid og at mange har bidratt i stort monn. Til tross for strenge smitteverntiltak ble eksamen gjennomført på en forbilledlig måte. Studentene gir uttrykk for takknemlighet og beundring for den store innsatsen som ble lagt ned i forberedelser og gjennomføring av eksamen. Arrangementet har imidlertid tydeliggjort behovet for grundig evaluering av hvordan OSKE-6 og likeledes OSKE-12 bør organiseres for fremtiden (med og uten Covid-19-tiltak). En gjennomgang av dette er planlagt i regi av PUM, MED og ansvarlige institutter. Instituttet er mektig imponert over innsatsen og sender store gratulasjoner og takk for innsatsen til alle som deltok – men særlig til OSKE-6-teamet og Lise Amble som på imponerende måte fikk koordinert alt og alle!

Nyåret har også gitt oss tre 70 års jubilanter; Trygve Hausken, Inge Morild og Hans Flaatten. De har alle lang fartstid ved universitetet og har vært markante fag- og ressurspersoner i fagmiljøene våre. Vi er derfor veldig glade for at de alle vil fortsette som emeriti. Instituttet sender store gratulasjoner og takker for enestående innsats!

Jeg ønsker hver og en av dere gode arbeidsuker mot en fortsatt lysere årstid!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Et vårsemester med håp om gradvis normalisering

Kjære alle,

Vi er alt godt inne i det nye året med oppstart av vårsemesteraktivitetene. På medisinerstudiet har det vært full fart med elektive kurs – og i neste måned starter vårsemesterundervisningen for fullt. Ernæringsstudentene var i gang allerede fra 4. januar. Samtidig har ansatte og studenter lagt ned en formidabel innsats i forberedelser til utsatt OSKE-6 eksamen som er planlagt til 2. februar.

Fortsatt digitale løsninger
Foreløpig planlegges det for digital undervisning, som vi hatt hatt de siste to semestrene – men vi håper alle på gradvis nedtrapping av smitteverntiltakene når økende andel av befolkning blir fullvaksinert frem mot sommeren. Likeledes planlegges det for digitale PhD-disputaser helt frem til sommeren. Dette må vi informere om ved rekruttering av opponenter. I noen tilfeller ser det faktisk ut til at dette kan gjøre rekrutteringen lettere fordi selve disputasavviklingen blir mindre tidkrevende for opponentene. «Rutinemøtene» våre er fortsatt i stor grad digitale – men vi håper at vi i økene grad kan gjennomføre fysiske møter med treff av gode kolleger.

Fellesmøter planlegges
Vi håper at gradvis nedtrapping av smitteverntiltakene vil gjøre det mulig å ha flere fellesmøter utpå våren. Vi planlegger derfor en «faculty lunch» for alle vitenskapelige ansatte 6. mai med forskerpresentasjoner, diskusjoner og uformell prat til en lunch. I tillegg planlegger vi sammen med K2 å gjennomføre felles undervisningsdag den 19. mai. Ved begge disse arrangementene er vi selvfølgelig avhengig av at smittesituasjonen tillater at vi kan samles – og at bespisningen må tilpasses gjeldene forholdsregler.

Forskningen
En forventet gradvis nedtrapping av smitteverntiltakene utover våren vil også gi bedre vilkår for forskningen. Inntrykket er likevel at laboratoriene våre har vært dyktige i å organisere systematisk smittevern – og at mye av forskningen derfor kan gå nærmest for fullt. Likeledes er sykehusdriften godt organisert med nødvendige smittevern – slik at den kliniske, pasientnære forskningen også opplever en gradvis normalisering.

Ny selvbetjeningsportal (personalportal) og nytt økonomisystem
UiB gikk 1. januar 2021 over til å benytte DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) sine tjenester innen økonomi og lønn. Innføringen har dessverre ikke gått helt etter planen og det har resultert i noen forsinkelser i personal- og økonomiarbeidet vårt. Utbetaling av lønn, utenom fastlønn, vil ta lenger tid enn normalt. Overføring av ferie og fleksitid fra 2020 vil bli overført i uke 4 og blir da synlig i selvbetjeningsportalen.

Det har også vært mange spørsmål om skattetrekk og hvordan det kan endres. Du kan selv endre det i selvbetjeningsportalen; velg «lønn» og «ekstra skattetrekk». Brukerveiledning finner du her: https://dfo.no/kundesider/lonn/selvbetjeningsportalen/ekstra-skattetrekk

Det er mye nytt å sette seg inn i nå, men vi håper du finner svar på spørsmålene dine på opplæringssidene og hjelpesidene til UiB – se lenkene:

Du kan også kontakte personalkonsulent Hilde Bergheim Johannessen (Hilde.B.Johannessen@uib.no) eller Jorunn Skei (Jorunn.Skei@uib.no).

Vi ønsker hver og en av dere gode arbeidsuker mot en lysere årstid og forventing til normalisering av hverdagen!

Beste hilsen
Jorunn & Kjell-Morten

Kjære alle,

Et år med mange uforutsigbare utfordringer går mot slutten – og vi har alle bidratt sammen og løst oppgavene våre på en enestående måte.

Undervisere, studiekonsulenter og studieadministrasjonen har omarbeidet studieprogrammene for digital undervisning og tilpasset nødvendig praktisk undervisning med strengt og forsvarlig smittevern. Dette har vi nå gjennomført for store deler av både vår- og høstsemestrene med avsluttende eksamener.

Forskere og teknikere ved Dyreavdelingen og forskningslaboratoriene har tilpasset aktiviteten til strenge smittevernkrav og likevel holdt oppe en høy produksjon med begrenset forsinkelse i prosjektene.

Disputasene har vært gjennomført som planlagt med rekordhøyt antall på hele 30, hvor de fleste har vært gjennomført med COVID-19-tilpasninger. Kandidater, veiledere, komitéledere og opponenter har sammen med PhD-administrasjonen lagt ned en stor innsats i denne gjennomføringen. I tillegg har vi gjennomført et like stort antall midtveisevalueringer for PhD-studenter, veiledere og komitémedlemmer.

Hele denne aktiviteten har vært understøttet av en oppofrende og hardtarbeidende administrasjon.

Vi må derfor kunne si at vi har gjennomført et innholdsrikt år på en enestående måte – og at vi alle nå snart kan ta en velfortjent juleferie.

Vi sender en stor takk til hver og en av dere og ønsker dere alle en God Jul og et Godt Nyttår!

Beste hilsen
Jorunn & Kjell-Morten

Undervisningen og forskerutdanningen ved K1

K1 bidrar i stort monn til undervisningen ved MED, i medisiner- og tannlegeutdanningen, tannpleierutdanningen, samt flere studieprogrammer i ernæring. Andelen av K1s bidrag til undervisningen ved MED synes å ha økt jevnt siden 2015, og instituttet har derfor arbeidet for en gjennomgang av omfanget av undervisningen, sammenholdt med ressursene bevilget til denne. Som ledd i dette vil nå fakultetet kartlegge omfanget av undervisning, både knyttet til hver enkelt ansatt, men like viktig en gjennomgang av totalbidraget til undervisning fra hvert fagområde ved instituttene. Første del av kartleggingen ble sendt ut til «undervisningsansatte» (professor-, amanuensis- og lektorstillinger) i uken som gikk. Men, det kan se ut som at ikke alle har mottatt utsendt e-post og derfor vil det nok komme en oppfølgende e-post i uken som kommer. Lenken til kartleggingen er: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9006259. Har dere spørsmål til dette, kan dere kontakte Martha Houen Dahle i fakultetsadministrasjonen: Martha.Dahle@uib.no. Jeg ber alle involverte oim å fylle ut dette skjemaet.

Kartleggingen av undervisning utført av PhD-studenter og Post Doc-ansatte, uavhengig av finansieringskilde, og kolleger ved sykehusene, vil gjennomføres på nyåret. Ansvarlig for hvert fagområde vil få et viktig koordineringsansvar for dette.

Mitt UiB er nettportalen for undervisningen ved UiB og MED. Alle undervisere bruker denne i kommunikasjonen med studentene og legger blant annet ut forelesningsvideoer og PowerPoint-presentasjoner til studentene. I fagområder og emner der mange forskjellige undervisere bruker portalen, erfarer vi stor variasjon i oppbyggingen av emnet. Dette ser vi særlig i Medisin 2015 med 12 semestre. Studentene har gitt tilbakemelding om dette, og derfor er det nå tatt et initiativ for å se på oppbyggingen av Mitt UiB. Målsetning må være å harmonisere mellom semestre/emner, slik at studentene møter samme oppbygging gjennom hele studiet. Har dere innspill til dette, kan dere melde til semesterstyreledere og studiekonsulenter ved aktuelle semestre.

K1 bidrar også i stort monn til forskerutdanningen ved MED. Vi har hatt 30 disputaser i 2020, hvorav 24 av disse ble omfattet av koronatiltak i form av halv- eller heldigitale løsninger. Innsatsen er derfor stor til tross for COVID-19-«unntakstilstand», og vår PhD-koordinator, Kjetil Harkestad, har nedlagt et formidabelt arbeid med forberedelser og tilrettelegging for dette. Instituttet gratulerer kandidater og veiledere med vel gjennomførte disputaser og takker alle for denne store innsatsen.

Semesteret går mot slutten og jeg ønsker alle lykke til med innspurten i undervisnings- og eksamensarbeidet frem mot en etterlengtet juleferie for både ansatte og studenter.

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker frem mot ferien!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Undervisningspriser og budsjettoptimisme

Avgangskullet for medisin har tildelt undervisningspriser til beste foreleser og undervisningsmiljø gjennom studietiden på medisin. Enda en gang går disse prisene til K1’ere. Marte Bjørk, som nå underviser spesielt om hodepine og epilepsi ved Seksjon for Nevrologi, får prisen for beste underviser. Fagmiljøet ved Dermatologi (Hud), ledet av Ingeborg Bachmann, får prisen for beste undervisningsmiljø. Begge disse fagene har hoveddelen av sin undervisning omtrent midt i studieforløpet (7. og 8. semester) – noe som tyder på at de må ha satt tydelige spor i studentenes læringsløp gjennom studietiden. Prisene understreker igjen K1s prioritering av god undervisning – og ikke minst bredden av vår stab av entusiastiske undervisere fra en rekke kliniske fagområder. Instituttet og hele fagmiljøet vårt er stolte og gratulerer stort med prisene.

Budsjettoptimisme
Budsjetttildelingen fra universitetet sentralt til fakultetet er kommet, men foreløpig uten tildeling til instituttene. Jeg tenker det likevel er grunnlag for optimisme for vårt institutt. K1 har store undervisningsforpliktelser som til nå ikke er like tydelig gjenspeilet i grunnbevilgningen. Dette, sammen med at MED er tildelt 20 nye studieplasser for medisin, 5 for ernæring og i tillegg 5 for farmasi, med tilhørende finansiering, skulle tilsi håp om økte rammer til K1. De nye studieplassene i medisin legges inn i planene for «Vestlandslegen» med fokus på at de siste årene i medisinerstudiet gjennomføres ved samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund og Førde, i tillegg til Haukeland og Haraldsplass i Bergen. Dette tilsier økning av ressurser til samarbeidene sykehus – men også til bergensmiljøene som vil ha ansvar for de første tre årene, samt også for deler av studentmassen de tre siste årene. Instituttet har derfor tydelige forventninger til årets budsjett – som vi nå venter spente på.

Nytt fagområde ved instituttet
I løpet av høsten har instituttet fått overført fagområde for Fysikalsk medisin og Rehabilitering fra IGS. Dette er et fagområde som er nært knyttet til flere andre K1-fag, som eksempelvis ortopedi og nevrologi med flere. Faget har allerede hatt tverrfaglig undervisning med disse og vi ønsker fagområdet ledet av Jan Sture Souen hjertelig velkommen til instituttet. Instituttet får med dette tildelt en åremålsstilling og noe budsjettstyrking for timelærere.

Jeg ønsker dere alle god helg og gode arbeidsuker fremover!

Beste hilsen
Kjell-Morten

K1 – Nettsider

Kjære alle,

Instituttet vil nå starte en omfattende gjennomgang av våre nettsider (https://www.uib.no/k1) for tydeliggjøring av vår aktivitet og strategi, samt synliggjøring av våre undervisere og forskere, «servicefunksjoner» fra administrasjonen og teknisk personale og tilgjengelig vitenskapelig utstyr ved instituttet.

I dette arbeidet må alle ved instituttet delta med beskrivelse av egen aktivitet og kompetanse. Jeg ber derfor om at forskergruppelederne går gjennom og oppdaterer nettsidene for forskergruppene (https://www.uib.no/k1/63749/forskergrupper), og samtidig gjennomgår egne «personsider» https://w3.uib.no/nb/personer/ ved UiB. Jeg ber også om at forskergruppelederne oppfordrer alle i egen gruppe om å gjøre det samme. Ved å klikke på «Rediger» i øvre venstre hjørne kan en legge inn eller oppdatere bilde, samt skrive om egen forskning, undervisning og annen kompetanse, og i tillegg legge inn publikasjoner, laste inn oppdatert CV og lenke til nettside til forskergruppen.

Det er flere sterke forskermiljøer ved instituttet som ikke har egne forskergruppe-nettsider. Flere av disse har gjerne nettsider ved helseforetakene, eller har egne «eksterne» nettsider. Disse kan enkelt lenkes til en K1-forskergruppe nettside. Jeg oppfordrer derfor at dere som har slike sider om å kontakte webredaktør Siri Sagen Trosvik (Siri.Trosvik@uib.no) slik at vi kan hjelpe dere med dette. Dette inkluderer også selvfølgelig miljøene ved våre samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund, Førde og ved Haraldsplass.

Vi har også flere laboratorier knyttet til fagmiljøene og forskergruppene. I det planlagte arbeidet ønsker vi også at vi flagger spesialkompetanse ved disse. Dette tror vi kan øke potensialet for samarbeid på tvers av fagmiljøer. Vi ønsker innspill på om dette helst kan knyttets til forskergruppene eller synliggjøres på «egne sider».

I tillegg til fokus på forskergrupper vil vi også lage egne sider for undervisningen med presentasjoner av fagmiljøene våre knytet til undervisningen og til den generelle forskningsaktiviteten ved disse. Vi vil da samtidig presentere underviserne i hvert fagområde – og da er det igjen viktig med oppdaterte «personsider».

I dette ønsker vi også på samme måte å presentere undervisningsmiljøene ved samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund, Førde og ved Haraldsplass.

Gode og oppdaterte nettsider er viktig for god synliggjøring og kommunikasjon innad på instituttet, fakultetet og universitetet – men like viktig for presentasjon for studenter, samarbeidspartnere, myndigheter, reviewere av våre søknader og pressen.

Jeg håper alle blir med og bidrar i dette viktige arbeidet.

Jeg ønsker dere alle god helg og gode arbeidsuker fremover!

Beste hilsen
Kjell-Morten

K1 leverer både i undervisning og forskning!

Fakultetets dag ble denne uken markert med flott digitalt møte med fokus på utdeling av priser, med tydelig representasjon fra K1. Nils Erik (Gilhus) og Marte (Bjørk) fikk Falch senior og junior pris, Irene (Flønes) fikk pris for beste PhD-arbeid og Anne Berit (Guttormsen) fikk undervisningspris (https://www.uib.no/med/135843/fakultetets-dag-2020-%E2%80%93-prisvinnere#-rets-publikasjon). Alle prisene kommer som et resultat av et kontinuerlig og unikt engasjement med fokus på kvalitet i forskning og undervisning. Anne Berit og undervisningsmiljøet ved Seksjon for anestesi og intensiv er enestående, og er en stor inspirasjon for oss alle. De andre prisene kommer velfortjent til nevrologimiljøet som tilsvarende inspirerer hele instituttet. Når jeg nå allerede har brutt Janteloven med skryt til eget fagmiljø ved seksjon for nevrologi, vil jeg også nevne den store innsatsen til fagmiljøene ved Neuro-SysMed-senteret ved K1 og sykehuset. Senteret har nylig startet tre multisenter kliniske behandlingsstudier for pasienter med Parkinsons sykdom, ALS og MS med presseoppslag i TV2 og Dagens Medisin siste uke. I denne sammenhengen er det også viktig å understreke at dette gjør ikke nevrologimiljøet alene – men i tverrfaglig samarbeid med en rekke andre avdelinger og forskere ved sykehuset og andre institutter og fakulteter ved UiB.

Tverrfaglighet er også en av storsatsningene til NFR i kommende utlysning med frist 10. februar. Det er viktig og avgjørende for instituttet at så mange som mulig av våre vitenskapelige ansatte kontinuerlig søker ekstern finansiering til forskningsprosjekter, hvor NFR og EU er de viktigste. Jeg vet at mange av dere brukte mye tid og energi til Helse Vest-utlysningen i september, men da er det viktig tenke at dette gir et unikt grunnlag for å spisse og eventuelt utvide samme prosjektsøknad til den høyaktuelle NFR-utlysninger i februar 2021 (se utlysningskalender ved UiB (https://www.uib.no/med/104400/ekstern-finansiering/) eller HUS (http://innsiden.helse-bergen.no/forskning/Lists/Kalender/AllItems.aspx). Jeg ber om at dere tar kontakt med meg (Kjell-Morten.Myhr@uib.no) eller Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no) om planlagte søknader slik at vi kan forberede forskningsrådgiverressurser sammen med Michaël (Michael.Marie@uib.no).

For å møte utfordringer knyttet til økende krav og behov for eksternfinansierte forskningsprosjekter, vil ledergruppen ved instituttet i høst arbeide med strategi for forskning. I den anledningen vil jeg invitere alle til å komme med innspill til denne prosessen: Hvordan kan vi sammen bli enda bedre i forhold til antall forskningssøknader og hvordan kan instituttet best understøtte arbeidet?

Jeg ønsker dere alle god helg og gode arbeidsuker fremover!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Nytt økonomi- og lønnssystem ved UiB

Kjære alle kollegaer

Hverdagen vår er preget av mange endringer og ikke alle er relatert til koronasmitten. Noen av dere har kanskje hørt om BOTT i ulike sammenhenger, men de fleste har kanskje aldri hørt om det. BOTT får nå en betydning for dere alle og det er greit å forberede seg på det.

Hva er BOTT?
BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim med mål om å finne felles løsninger som kan brukes av hele universitets- og høyskolesektoren, med større grad av selvbetjening og digitale prosesser. Prosjektet ble etablert for flere år siden, gjennom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), men nå nærmer det seg raskt første fase for iverksetteing. I et eget prosjekt forbereder nå UiB de nye løsningene og prosessene som kommer fra BOTT økonomi og lønn.

Ved UiB blir det fra 1. januar 2021 innført et økonomisystem (bestillinger og fakturaer). Det er etablert et mottaksprosjekt ved UiB sentralt og ved Det medisinske fakultet for å sørge for en best mulig innføring av de nye løsningene og tjenestene. Dette innebærer et omfattende arbeid fremover for mange. Våre økonomer har nå en stor jobb med å rydde i økonomidelen av prosjektene vi har, lage nye strukturer for prosjektaktiviteten, for så å legge dette inn i nytt system, samt ellers forberede seg på å jobbe i nye systemer. Vi prøver å fortsatt gi dere god service og raske avklaringer, men noen oppgaver kan bli forsinket nå i høst.

Hva betyr BOTT-prosjektet for deg som UiB-ansatt?
HR-portalen (Pagaweb) fases ut og blir erstattet med selvbetjeningsløsning på nett eller med DFØ-app. Det er her dere fra 1. januar 2021 skal legge inn refusjon av utlegg, registrere reiseregninger, arbeidstid, fravær og ferie og sjekke lønnsslipp. Noen skal også utføre oppgaver som ansatt og som godkjenner. Det kommer mer informasjon om innhold og opplæring for bruk av løsningene.

BOTT ved Det medisinske fakultet
Fakultetet har startet et eget prosjekt for å sørge for at overgangen til nye system går mest mulig smidig. Det er opprettet egne nettsider ved MED og her finner dere mer informasjon om prosjektet: https://www.uib.no/med/137379/bott-%C3%B8konomi-ved-det-medisinske-fakultet

Vi er mange som nå jobber for at disse endringene ikke skal skape mye ekstraarbeid for dere. Vi håper vi lykkes med det!

Er det noe dere lurer på kan dere ta kontakt med Ingvild Vandeskog Wallacher, som er leder for arbeidsgruppen for mottak av BOTT ved fakultetet.

Riktig god høsthelg!

Beste hilsen
Jorunn
administrasjonssjef

Undervisningskompetanse

Undervisningskompetanse er nå kommet inn som et krav i alle vitenskapelige stillinger, både for førsteamanuensis- og professorstillinger, samt åremålsstillinger (bistillinger) og hovedstillinger. Kravet «slår inn» ved nyansettelser og ved fornying av åremålsstillinger. Det betyr at mange av våre ansatte i åremålsstillinger nå får brev med informasjon om dette, og lurer på hvordan en kan få tilgang på nødvendige kurs for å oppnå dette. I løpet av den siste uken har jeg fått mange henvendelser om dette.

En kan oppnå undervisningskompetansekravet ved gjennomføring av UPED-program ved Det psykologiske fakultet – som nå er åpnet opp for alle, også dem med åremålsstillinger. Forskriften som omhandler krav om undervisningskompetanse krever 200 timer kurs som tilsvarer cirka 8 studiepoeng.

Alternativt kan en kombinere kurs organisert ved Enhet for læring (EFL) ved Det medisinske fakultet. Her tilbys en rekke kurs – foreløpig med god kapasitet på flere av disse. Dette inkluderer blant annet kurs i «Medisinsk didaktikk», «Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences», «Workshops i pedagogiske mapper», «Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning» og «Kurs i formidling og presentasjonsteknikk», samt seminarrekken «Pedagogisk Påfyll».

Det er også mulig å kombinere kurs/utdanningstilbud fra både UPED og EFL slik at det tilsammen utgjør 8 stp. eller 200 timer. For mer informasjon om hvilke andre aktiviteter som kan, etter søknad, godkjennes finnes i denne veiledningen: http://ekstern.filer.uib.no/mofa/Enhet%20for%20l%C3%A6ring/SH%20Kriterier%20for%20alternativ%20godkjenning%20av%20utdanningsfagleg%20kompeatnse_030620_MK.pdf

En kan også kombinere kurs med realkompetanse fra eksempelvis erfaring i undervisningsarbeid og utvikling av kurs og studieprogrammer, og få dette vurdert sammensatt i en pedagogisk mappe.

Fakultetet har ansatt to kolleger, Lisbeth Rustad (lisbet.rustad@uib.no) og Stian Kreken Almeland (stian.almeland@uib.no) som inngår i et eget «bistillingsprosjekt» der målet er å hjelpe alle i bistilling til full utdanningsfaglig basiskompetanse.

For mer informasjon kan dere se på nettsidene til Enhet for læring ved fakultetet.

Jeg ønsker dere alle god helg og gode arbeidsuker fremover!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Ny ledergruppe ved K1

I høst har instituttet fornyet og utvidet sin ledergruppe. Vi er glade for at Anne Berit Guttormsen kommer inn som ny leder for undervisning. Anne Berit er en svært høyt verdsatt underviser ved K1 og fakultetet (MED), som sammen med fagmiljøet ved Anestesi og Intensiv får regelmessig undervisningspriser som beste undervisningsmiljø ved MED. Hun er også en av de få ved MED og UiB som har fått tildelt Olav Thon Stiftelsens pris for fremragende undervisning. Hun avløser Ingfrid Haldorsen som har vært leder for undervisning siden Jarle Rørvik gikk bort for vel 2½ år siden. Ingfrid er nå leder for Mohn Medical Imaging and Visualization Centre som krever mye av hennes oppmerksomhet. K1 takker stort for Ingfrids innsats som undervisningsleder og for at hun fortsatt er seksjonsleder for radiologi ved instituttet.

Vi er også glade for at Ketil Joachim Ødegaard blir ny leder for forskning ved instituttet. Han er forskningssjef i Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) og er professor ved vårt institutt. Han er en høyt profilert forsker innen sitt fagfelt, og hans erfaring fra forskningsledelse fra HUS blir viktig for instituttets satsning på forskning, samt for å videreutvikle samarbeidet med sykehuset. Med Ketil håper vi også at psykiatrifaget blir mer profilert som et stort og viktig fagfelt ved instituttet.

Ketil avløser Odd Helge Gilja som har vært vår leder for forskning siden etableringen av K1 tilbake i 2013. Odd Helge går over i en ny funksjon i ledergruppen og blir nå leder for innovasjon. Innovasjon blir i økende grad viktig for instituttet, og MED satser stort på dette med en egen enhet ledet av prodekan for innovasjon. Odd Helge med sin bakgrunn innen gastroenterologisk ultralyd med stort fokus på nyutvikling og innovative løsninger passer perfekt til denne funksjonen ved instituttet. Han vil også være en viktig brobygger til HUS og indremedisinfaget for instituttet.

Vi ønsker Anne Berit (Anne.Guttormsen@uib.no), Ketil (Ketil.Odegaard@uib.no) og Odd Helge (Odd.Gilja@uib.no) hjertelig velkommen i ledergruppen.

Jeg ønsker dere alle God Helg og gode arbeidsuker fremover!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Emereti – en viktig ressurs for instituttet

I sommer feiret Nils Erik Gilhus sin 70-årsdag og sluttet derfor formelt ved K1 og universitetet. Med dette er en epoke forbi ved instituttet – hvor Nils Erik var instituttleder sammenhengende i 12 år, med de siste fire årene ved K1. Heldigvis fortsetter han som professor emeritus ved K1 og fortsetter samtidig noe videre i en sykehusstilling ved Nevrologisk avdeling. Instituttet sender en stor takk til ham for hans formidable innsats over mange år.

Flere andre kolleger har også sluttet i løpet av de siste årene – og ytterligere flere kommer i tiden fremover. Tidligere i år sluttet professor Ole Johan Halvorsen ved Seksjon for patologi, professor Bernt Engelsen ved Seksjon for nevrologi og professor Jon Arne Søreide ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi ved Stavanger universitetssjukehus. Mange av våre tidligere kolleger ønsker å fortsette som professor emeriti – til stor glede og nytte for fagmiljøene og instituttet. Fakultetet og instituttene har ikke alltid hatt like tydelige rammer for emeriti-funksjonen i forhold til «rettigheter og forpliktelser», men arbeider nå for å få dette på plass. Dette vil tydeliggjøre og anerkjenne den store og viktige ressursen dette er for våre miljøer. Instituttet retter en stor takk til alle som bidrar med viktige ressurser gjennom emeriti-stillingene!

Undervisningen er startet for fullt – men det er ikke til å legge skjul på at det har vært en viss uro og bekymring knyttet til smitteverntiltak i forbindelse med COVID-19. Som tidligere annonsert følger instituttet helseforetakenes retningslinjer – samordnet med retningslinjer fra universitetet. Er det usikkerhet knyttet til dette, kan dere se på UiB sine nettsider (www.uib.no/korona) eller kontakte undervisningskoordinator Tore Lillebø (Tore.Lillebo@uib.no).

Arbeidet med forskningssøknader er også i full gang. NFR-utlysningen til 2. september har imidlertid vist seg å ha en litt utfordrende innretning med krav til samarbeidspartnere som ikke har passet inn i alles prosjektplaner. Mange har derfor valgt å heller satse på Helse Vest-fristen 15. september og ellers frem mot den neste store NFR-fristen i februar neste år. Det er da viktig å starte denne planleggingen tidlig – og søke råd fra instituttet (Michael.Marie@uib.no) og fakultetets forskningsrådgivere.

Jeg ønsker dere alle god helg og gode arbeidsuker fremover!

Beste hilsen
Kjell-Morten

 

Velkommen tilbake etter en velfortjent sommerferie

Jeg synes alltid det er litt vemodig at sommerferien går mot slutten og at det blir mørkere om kveldene. Men likevel kjenner jeg også glede over å treffe kolleger etter ferien og merker fornyet energi til å ta fatt på et nytt høstsemester og nytt studieår.

Det har allerede vært studiestart – både med velkomst av førsteårsstudenter og gjensyn med kjente studenter til nye semestre. Alle kolleger som jeg har fått snakket med gleder seg over gjensynet med studentene og gir uttrykk for inspirasjon til ta fatt på et nytt studieår. Studentene er også glade for å kunne ta fatt på et nytt semester, og var ekstra glade for muligheter for fysisk fremmøte de første dagene. Vi går likevel mot et nytt semester med hovedsakelig elektronisk undervisning. Det er da viktig at vi planlegger godt og gjør gode forberedelser og trekker veksler på erfaringene vi gjorde i den hektiske omleggingen tidligere i vår. Det er åpnet opp for smågruppeundervisning, med nødvendig smittevernutstyr i form av munnbind, hansker osv., og det vil være viktig at vi klarer å prioritere dette – da klinisk pasientnær undervisning vanskelig lar seg erstatte av elektroniske forelesninger. De første gladnyhetene fra undervisningen er allerede kommet og understreker at K1 fortsatt leverer undervisning med høyt engasjement og god kvalitet. Igjen går undervisningsprisene fra avgangskullet til K1, og igjen er det fagmiljøet ved Seksjon for anestesi og intensivmedisin som blir kåret til beste undervisningsmiljø. I tillegg får kollega Øyvind Ulvik ved Urologen pris som beste foreleser. Jeg sender en stor gratulasjon til dere alle – og takker for fantastisk innsats!

Nytt høstsemester betyr også nye muligheter på søknader om forskningsmidler. Søknadsfrister kommer på rekke og rad utover i september og det bør være gode muligheter for alle å finne utlysning som passer til egen forskning. Se utlysninger på interne nettsider både ved HUS (http://innsiden.helse-bergen.no/forskning/Lists/Kalender/AllItems.aspx ) og ved UiB (https://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities). Jeg ber alle som trenger råd til søknader ta kontakt med forskningsrådgiver Michaël (Michael.Marie@uib.no) og økonomikoordinator Liv Rebecca (Liv.Aae@uib.no) for bistand for budsjettering.

COVID-19-pandemien og utfordringer knyttet til denne vil vi sannsynligvis møte gjennom hele høsten. Instituttet er i stor grad samlokalisert med HUS og mange av oss jobber der eller ved andre samarbeidende sykehus. Vi vil derfor i stor grad følge COVID-19-retningslinjer som ved sykehusene – som omtalt i egen e-post sendt til alle i dag. Alle må ellers også følge med i løpende oppdateringer fra helsemyndigheter og UiB.

Høsten har også viktige dager for faglig påfyll og sosialt samvær. Vi planlegger foreløpig at vi kan gjennomføre Instituttets dag 26. november som vanlig. Før dette er Fakultetets dag planlagt til 21. oktober, og jeg ber alle holde av disse dagene.

Jeg ønsker alle velkommen tilbake fra ferie og gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Takk til dere alle for fantastisk innsats og god sommer

Ferietiden begynner nå etter et travelt og annerledes vårsemester med COVID-19 pandemi. Til tross for alle utfordringene dette har gitt oss, har alle K1-ansatte bidratt til at vi, etter forholdene, har gjennomført vårsemesteret på en fantastisk måte.

Underviserne våre har lært seg Kaltura, Teams og Zoom for undervisning på elektroniske plattformer, og har samtidig improvisert og fått til erstatninger for noe av den kliniske undervisningen. Alle de samarbeidene sykehusene inkludert, HUS, SUS, FONNA, FØRDE og HARALDSPLASS, har strukket seg langt i en utfordrende periode og tatt imot studentene for helt avgjørende undervisning i praktisk medisin. Studiekonsulentene har koordinert undervisningen på en eksemplarisk måte, og denne uken har vi hatt en vellykket gjennomføring av eksamen i alle «K1-semestrene». K1’erne har på samme måte fulgt opp undervisningen sin ved de andre semestrene – og har til og med gjennomført katastrofekurset under fullt smittevern! I tillegg har ernæringsstudiene allerede gjennomført eksamen tidligere i denne måneden og gjennomfører nå mastereksamener denne og neste uke.

I forskningen har vi også hatt utfordringer med stenging av laboratorier og minimumsdrift på Dyreavdelingen. Dette har nok dessverre medført en del forsinkelser for noen av forskerne, men driften er nå nærmest normalisert med fortsatt smittevernregler. Forsinkelsene vil vi nok først merke senere – for denne våren har vi hatt rekordmange 18 disputaser. Stort sett alle disputasene har vært fulldigitaliserte, som ytre sett kan tilsynelatende ha sett ut som mindre arbeidskrevende. Men tvert imot har dette gitt behov for en formidabel innsats med koordinering og testing av utstyr og tett oppfølging gjennom prøveforelesning og hele disputasen. En særlig stor takk rettes til Kjetil for dette arbeidet!

I samme periode har det også vært søknadsfrister til både NFR, Kreftforeningen og andre finansieringskilder med krevende søknadsskriving med god støtte fra administrasjonen og økonomene. I dette arbeidet er det mange å takke, men jeg nevner og takker særlig Liv Rebecca for hennes uvurderlig entusiasme og støtte med budsjettoppfølging både tidlig og sent.

JA – vårsemesteret har gitt oss store utfordringer, men de fleste av disse vi har sammen klart å løse på en særdeles god måte.

Jeg sier derfor tusen takk til dere alle – og vil ønske dere alle en god og velfortjent sommerferie.

Beste hilsen
Kjell-Morten

Om publikasjoner og publikasjonspoeng ved K1

Ved K1 er en av hovedmålsettingene for arbeidet flere og bedre vitenskapelige publikasjoner. K1 er et institutt med mange kliniske miljøer som er sterkt involvert i sykehusavdelinger ved mange sykehus på Vestlandet. Det betyr også at vi har en dominans av II-er stillinger (20%) blant de vitenskapelige ansatte, hvor hovedstilling på et sykehus er hovedregelen. Med det arbeidspresset som er i helseforetakene for tiden, blir det naturlig nok mindre tid til arbeid med å publisere.

Publikasjonspoengene ble i utgangspunktet utviklet for å kunne gi et bilde av forskningsproduksjon og kvalitet på aggregert nivå. Den er f.eks. viktig i KDs finansieringsmodell for universitets- og høgskolesektoren der samlede publiseringspoeng på institusjonsnivå inngår som ett kriterium for tildeling av midler. I 2014 hadde denne indikatoren innvirkning på fordeling av 2 % av ressursene, mens f.eks. studiepoengene hadde betydning for 22 % av fordelingen. Dette er et interessant poeng for K1, som har den største andelen av undervisning på MED sine institutter.

Beregning av publikasjonspoeng påvirkes av forfatterandel, om det er nivå 1 eller 2, og internasjonalt samarbeid. Publikasjonsformene vektes forskjellig seg imellom og mellom nivå 1 og nivå 2. Denne vektingen danner grunnlaget for poengberegningen. For eksempel vil en vitenskapelig artikkel i en nivå 1-journal gi en faktor på 1, og en faktor 3 for nivå 2-publikasjon.

For en publikasjon med tilknytning til mer enn én institusjon beregnes publiseringspoeng slik:

  1. Beregn totalt antall forfatterandeler i publikasjonen. En forfatterandel er enhver unik kombinasjon av forfatter og institusjon i publikasjonen
  2. Beregn hvor mange forfatterandeler institusjonen har, og divider på totalt antall forfatterandeler
  3. Beregn kvadratroten av tallet (brøken) i punkt 2
  4. Multiplisér med poeng for nivå og type
  5. Multiplisér med 1,3 hvis publikasjonen har tilknytning til utenlandske institusjoner

Tallene for 2019-publikasjonene er nå klare og viser at UiB er på en soleklar tredjeplass i Norge etter UiO og NTNU, som ble mye større etter sammenslåingen. Ved UiB er det Mat.nat og MED som publiserer desidert mest. På vårt fakultet er det 3 institutter som publiserer mye: K2, IGS og K1. Ved K1 har vi hatt en jevn, liten økning i publikasjonspoeng over de siste 3 årene, basert på tall registrert i Cristin-databasen. Vi kommer særlig godt ut hvis vi ser på antall publikasjonspoeng per fagårsverk.

Hvis vi ser på publisering på nivå 2, så kommer UiB bra ut med en andel på 25,5%, som er godt over NTNU og UiT, men bak UiO. Ved UiB har nivå-2 andelen på MED ligget mellom 19,1-17,5% de siste 5 årene med en svak nedadgående trend. På K1 har vi sett en økning fra i fjor til 13,8%, noe som til sammenligning ligger litt høyere enn for eksempel K2, men begge institutter ligger bak de standard 20%, hvor listen ligger. Men alt i alt må vi være meget fornøyde med publiseringen på K1, hvor så mange av våre vitenskapelig ansatte «bare» jobber i en 20% stilling. Stor takk til alle medarbeidere og vitenskapelige ansatte som bidrar til de gode resultatene for K1.

Vennlig hilsen
Odd Helge Gilja

Kjære alle – i nå mer normaliserte tider ved UiB

Det er ingen overraskelse at denne lederen også har et koronafokus, men det er helt nødvendig.

Flere kan nå få tilgang til UiB
Onsdag 13.05 fikk vi alle informasjon fra vår dekan Per Bakke om at det fra 14.05 ble innført nye retningslinjer for tilgangen til laboratorier og kontorer. Hovedbudskapet er at de som har behov for å komme tilbake på jobb, til kontor eller laboratorium, nå kan gjøre det under visse forutsetninger i forhold til smittevern. Smittevernskurs må være gjennomført, smittevernregler skal overholdes på jobb, og en bør unngå rushtid med offentlig transport, samt du må være frisk og ikke være i en risikogruppe m.m. Her er UiB sin informasjon om tilgang til flere ansatte: https://www.uib.no/korona/134574/tilgang-til-bygg

Du trenger ikke lenger å søke om å få tilgang til arbeidsplassen din og heller ikke dokumentere at smittevernkurs er gjennomført. Dette er tillitsbasert og vi vet at dere er ansvarlige arbeidstakere som tar smittevern på alvor og følger anbefalingene som gis.

Dette er godt nytt og veldig gledelig. Vi er mange som savner våre kollegaer og jobbfelleskapet vårt og som gleder oss til å kunne treffes igjen. Disse nye retningslinjene betyr imidlertid ikke at alle skal tilbake på jobb nå. Instituttet vil i samarbeid med fakultetet legge planer for hvordan smittevern skal ivaretas og vurdere eventuelle prioriteringer og mulige rotasjonsordninger.

UiB planlegger for semesterstart med åpne dører
Mange av dere har hatt spørsmål om hva som skjer til høsten og med semesterstart. Kommer studentene tilbake til byen?

UiB har nå bestemt at studentene er velkomne til semesterstart:

«På grunnlag av det regjeringen kommuniserte av øvrige langsiktige tiltak, vil universitetsledelsen i neste uke utarbeide en revidert plan for hvilke rammer som skal gjelde for høstsemesteret 2020. Planene vil ha som utgangspunkt at alle studenter kan begynne på campus ved semesterstart, men det vil være behov for tilpasninger i form av en del digital undervisning og fysisk undervisning i mindre grupper.» Det innebærer at vi må planlegge for et høstsemester med studenter på campus.

Vi skal sende ut mer detaljert informasjon når den foreligger.

Har du spørsmål til rutiner og drift ved K1 fremover så kan du kontakte en av oss:

Vi ønsker dere alle en flott helg og en riktig fin feiring av 17. mai.

Beste hilsen
Jorunn & Kjell-Morten

Kjære alle – i nå litt lettere koronavirus-tider

Vi er nå inne i den åttende uken med nedstengt UiB. Vi har møtt mange nye utfordringer – men vår opplevelse er at med stor innsats og kreativitet fra alle har vi klart dette godt. Vi har hatt mange møter på SKYPE, Zoom og Teams, og undervisningen er i stor grad overført til Zoom og Kaltura med stor innsats fra mange ved instituttet og fakultetet (se Teams-gruppe for K1-underviserene). Til og med disputasene avholdes nå på elektronisk plattform. Men mange av oss lengter etter normalisering – for å treffe kolleger for samarbeid og uformell prat.

Smittepresset har falt betraktelig de siste ukene, og samfunnet begynner å forberede seg for normalisering. Pandemi-eksperter frykter imidlertid en ny bølge med smitte som kan bli verre enn den vi nå har opplevd. Det er derfor viktig med fortsatt stort fokus på smittevern.

I forrige uke lettet UiB litt på laboratorietilganger ved fakultetet. Det er primært stipendiater, Post Docs, mastergradsstudenter og forskerlinjestudenter med avsluttende aktiviteter i 2020 som får tilgang. I tillegg er det åpnet for aktiviteter for understøtting av viktige søknader, samt fortsatt virksomhetskritiske aktiviteter og teknisk personale som er nødvendig for å understøtte all denne aktiviteten.

Denne uken letter vi litt opp på kontortilganger – jamfør utsendt e-post til dere alle. Felles for både lab- og kontortilgang er at vi gjør en smitterisikoanalyse og tar smittevernkurs som er lagt ut på HR-sidene til UiB og på MittUiB. For dem som arbeider på laboratorier må det også tas et eget smittevernkurs tilpasset dette.

Vi håper at dette er starten på normalisering av driften, men det krever at vi viderefører alt vi har lært om smittevern. Studentene kommer ikke tilbake før sommeren – og det er fortsatt uklart hvordan høstsemesteret starter, men planleggingen går for fullt.

Har dere spørsmål til driften og rutiner ved K1 i denne perioden kan dere kontakte oss:

• Undervisning: Ingfrid (Ingfrid.Haldorsen@uib.no) eller Marte (Marte.Bjork@uib.no)
• Forskning: Odd Helge (Odd.Gilja@uib.no) eller Kjell-Morten (Kjell-Morten.Myhr@uib.no)
• Forskningssøknader – budsjettering: Liv Rebecca (Liv.Aae@uib.no)
• Forskningssøknader – strategi og råd: Michael (Michael.Marie@uib.no)
• Disputaser: Kjetil (Kjetil.Harkestad@uib.no)
• Administrasjon: Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no)

TUSEN TAKK til dere alle for stor innsats i denne utfordrende tiden!

Med ønske om gode arbeidsuker

Beste hilsen
Jorunn & Kjell-Morten