Gratulerer!

Forskerskolen i klinisk medisin arrangerte denne uken forskerpresentasjoner med totalt over 50 postere og muntlige presentasjoner. På pristildelingene i dag fikk Karine Eid (K1) førstepris for beste muntlige presentasjon og Elisabeth Husebye (K1) fikk tredjepris i samme klasse. Karine fikk samme førstepris også i 2021! I tillegg fikk Håkon Magne Vegrim «Folkets pris» som var en avstemning blant tilhørerne på begge presentasjonsdagene. Alle tre har nevrologiske prosjekt innenfor multippel sklerose eller epilepsi – og alle bruker Mor-Barn-undersøkelsen som et viktig grunnlag for prosjektene. Marte Bjørk ved seksjon for nevrologi er hovedveileder for dem alle. Vi sender derfor store gratulasjoner og til prisvinnerne, hovedveileder og nevro-miljøet ved instituttet!

Forrige uke fikk vi også den hyggelige meldingen om at Seksjon for ernæring/Senter for ernæring ved instituttet fikk NFR-tildeling til Nasjonal forskerskole i ernæring (https://www.uib.no/med/150906/forskningsr%C3%A5det-gir-millionst%C3%B8tte-til-%C2%ABresearch-school-nutrition%C2%BB). Det er imponerende at ernæringsmiljøet nådde frem med søknaden i en tøff nasjonal konkurranse om forskerskoletildelinger. Dette gjør oss stolte og store gratulasjoner sendes til Jutta Dierkes og hele ernæringsmiljøet.

Denne uken fikk vi også enda en god og imponerende nyhet ved at pankreas-forskningsmiljøet ved Gades Laboratorium for Patologi ved K1 publiserte en banebrytende artikkel i Nature Metabolism. Andres Molven er forskergruppeleder og har gjort arbeidet sammen med diabetesforskere ved K2 og samarbeidspartnere i Boston, USA (https://www.nature.com/articles/s42255-021-00516-2). Store gratulasjoner sendes også til forskningsmiljøene på Patologen og Barneklinikken.

Neste uke er oppstart av vårsemesteret for medisinerstudentene – etter at en måned med elektive kurs. Mange av oss gleder seg å få studentene tilbake og vi håper på mer en gradvis normalisering av studiehverdagen med etterhvert normal auditorieundervisning. Med stadig endring av smitteverntiltak er det viktig at vi holder oss oppdaterte – og nettsiden til UiB er da et godt utgangspunkt (https://www.uib.no/korona).

Til slutt vil jeg igjen minne om Cristin-rapportering med frist denne måneden. Ta kontakt med Kjetil Harkestad (Kjetil.Harkestad@uib.no) om det er noe dere lurer på. Jeg minner også om forskerlinje-«mingledag» onsdag 9. februar for presentasjon av prosjekter. Ta kontakt mede Anne Berit Guttormsen (Anne.Guttormsen@uib.no) om dere lurer på noe om dette!

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle – Godt Nyttår!

Vi har allerede kommet to uker inn i det nye året – som igjen har vært preget av smitteverntiltak. Alle håper på gradvise lettelser utover året – og jeg oppfordrer alle til å bidra til dette gjennom å følge vaksinasjonsråd og til enhver tid gjeldende smitteverntiltak.

På grunn av fortsatt usikkerhet knyttet til gjennomføring – har vi igjen måttet utsette planlagt Instituttets dag 27. januar. Jeg vil understreke at vi avlyser ikke – men ønsker å utsette møtet til senere på året, når vi med rimelig sikkerhet kan planlegge for praktisk gjennomføring.

Avlysning gjør det imidlertid mulig for alle ved instituttet til å støtte fullt opp om Forskerskolen i klinisk medisin som har sitt årlige arrangement med poster- og muntlige presentasjoner. Dette arrangementet blir i år digitalt og gjennomføres onsdag-fredag 26-28. januar. Mer informasjon om dette finner dere i dagens K1-nytt.

Det nye året bringer også andre utfordringer, knyttet til 2022-budsjettet. Statens reduserte overføringer til universiteter og høyskoler gir oss store utfordringer – særlig knyttet til nye pensjonsordninger. Dette får betydning videre ut til fakultetet og instituttene. Vi arbeider nå med å se på muligheter til innsparinger, samtidig med muligheter til økte inntekter. Målsetningene er fortsatt å unngå kutt i stillinger. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi sender gode forskningssøknader. I tillegg settes det i gang et systematisk arbeid for å se på muligheter til utvikle videre- og etterutdanningskurs, som kan gi økte inntekter til instituttene. Vi har god tro på at vi kan klare dette uten at det skal få altfor store effekter på instituttdriften. Det gledelige er at forskningsaktiviteten er fortsatt svært høy – med 25 disputaser i 2022, og vi har høy gjennomstrømning av studenter som fortsatt er den viktigste inntekten til fakultetet.

Nytt år betyr også tid for rapportering. Jeg benytter derfor også anledningen til å minne om at alle sjekker opp Cristin-registreringer av publikasjoner og tar kontakt med Kjetil (Kjetil.Harkestad@uib.no) om dere lurer på noe (se egen sak), samt rapportering til Helse Vest – evt. med søknad om overføring av midler.

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker videre inn i det nye året!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle

Året går mot slutten og vi er inne i de travle eksamensukene før jul. Denne uken ble OSKE-12 vellykket gjennomført med stor innsats fra OSKE-teamet, og i løpet av kommende uke gjennomføres resten av høstsemesterets eksamener. Det har vært imponerende innsats fra alle involverte i administrasjonen, underviserne, sensorene og studentene. Instituttet takker alle for dette viktige arbeidet.

Vi er også i innspurten av gjennomføringen av disputasene, med årets 25. og siste disputas neste uke. Året føyer seg derfor inn i rekken med høy ph.d.-produksjon, med gjennomsnittlig 25 disputaser per år siden 2013. Alle kandidater, veiledere og fagmiljøer gratuleres og takkes for stor innsats. Vi takker særlig fagmiljøene ved seksjon for nevrologi som i år har hatt hele 9 disputaser. Vi vil også sende en særskilt takk til vår ph.d.-koordinator, Kjetil Harkestad, for enestående og imponerende innsats. Kandidater, veiledere, komitemedlemmer og mange andre fremholder Kjetils viktige og avgjørende innstas for vellykket gjennomføring av disputasene.

Desember er ikke kun assosiert med avslutning av oppgaver – men også starten på nye. Det gjelder både planlegging av undervisning for neste semester – men også planlegging av forskningssøknader med frister allerede i februar. Mange er allerede godt i gang – men flere oppfordres til å søke. Jeg håper alle kan la seg inspirere av våre gode kollegers nylig store forskningstildelinger; Parkinsons sykdom ved Charalampos Tzoulis (Haris) (https://www.uib.no/med/149979/35-millioner-til-parkinsonforskning), TMS-Starting Grant innen brystkreft ved CCBIO/Lars Akslen (https://www.uib.no/aktuelt/149875/starting-grant-til-fremragende-forskere) og denne uken tildeling til Marte Bjørk med sentralt partnerskap i FKB for hodepine ved NTNU (https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskningssenter-for-klinisk-behandling/). Instituttet sender dere store gratulasjoner!

Dette er siste K1-nytt før jul og vi benytter derfor anledningen til å ønske dere alle gode adventsdager og velfortjent juleferie. Riktig God Jul og Godt Nyttår.

Beste hilsen
Kjell-Morten & Jorunn

Kjære alle

Nå planlegger vi igjen instituttets dag som blir arrangert torsdag 27. januar 2022. Det er da over to år siden sist – og vi gleder oss virkelig til dette. Programmet er i stor grad på plass og inkluderer blant annet spennende forskerpresentasjoner, oppdateringer og diskusjon om «Vestlandslegen» og paneldebatt og diskusjon om storsatsningen knyttet til «Nasjonal handlingsplan for kliniske studier» https://www.regjeringen.no/contentassets/59ffc7b38a4f46fbb062aecae50e272d/207035_kliniske_studier_k6_b.pdf. Det blir foredragsholdere fra våre egne ved K1, K2 og MED, samt fra HUS, SUS og Helse Fonna. Vi har stor tro på at dette blir en flott dag og jeg ber dere notere datoen. Påmelding vil komme snart.

Gratulerer
I forrige uke fikk vi den gode nyheten om at Haris (Charalampos Tzoulis) fikk en tildeling på 20 MNOK fra KLINBEFORSK til en behandlingsstudie av personer med Parkinsons sykdom (Tildeling av 129 millioner til klinisk behandlingsforskning – Program for klinisk behandlingsforskning (rhf-forsk.org). Studien inngår i aktiviteten ved Neuro-SysMed (https://neuro-sysmed.no/) – som nå har hele 5 slike tildelinger innen multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom og amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Kollega Eystein Husebye ved K2 fikk også tildeling på 12,3 MNOK fra samme kilde. Vi sender store gratulasjoner til de begge og deres fagmiljøer!

NFR-søknadsseminar
På torsdag arrangerte vi høstens NFR-søknadsseminar med god oppslutning. Michael, vår forskningsrådgiver, informerte utførlig om NFR-søknadsmuligheter til fristene i februar 2022. Ikke nøl med å ta kontakt med Michael (Michael.Marie@uib.no) om dere lurer på noe knyttet til dette. I denne sammenhengen vil jeg minne om skjema for melding av planlagte søknader for kartlegging av behov for forskningsrådgiverstøtte. https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11034312. Dette tilbudet koordineres fra fakultetet og fristen er 1. desember for å melde dette behovet. Jeg vil likevel understreke at en selvfølgelig kan sende søknad om en ikke melder via dette skjemaet – men da vil en sannsynligvis måtte klare seg uten forskningsrådgiverstøtte. Jeg ønsker alle lykke til med søknadsskrivingen.

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker og advendtstid!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle

Forskerskoler
Det har vært stor aktivitet i Forskerskolene ved instituttet i høst hvor CCBIO (https://www.uib.no/en/ccbio/72019/ccbio-research-school-cancer-studies) og Neuro-SysMed (https://neuro-sysmed.no/research-school/) har samarbeidet om ikke mindre enn tre forskerskolekurs med teamene kliniske studier, brukermedvirkning og innovasjon. Innovasjonskurset var det første i sitt slag ved hele UiB – og ble gjennomført med stort engasjement fra deltakere og forelesere. Andre dag ble avsluttet med integrert Falch-pris forelesning ved Robert Langer fra MIT, Cambridge, USA (https://no.wikipedia.org/wiki/Robert_Langer). Det var da nærmest fullsatt Store auditorium med påfølgende fingermat og mingling på nyåpnet Eitri (https://www.eitrilab.no/). Det har vært lagt ned stort arbeid både fra forskerskolelederne Elisabeth Wik (CCBIO) og Nina Grytten Torkildsen (Neuro-SysMed), og ikke minst kursansvarlige og koordinatorer for alle kursene. Instituttet sender derfor en stor takk til dere alle.

Neste viktige forskerskole-arrangement blir ved Forskerskolen i klinisk medisin som arrangerer dager med forskningspresentasjoner 26. og  27. januar 2022. Se link til påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11554472

HMS-møte
Torsdag 25. november blir også en viktig dag for instituttet – først med HMS-møte med presentasjon av HMS-arbeid ved instituttet og inspirasjonsforedrag ved Bård Fyhn fra NHH. Jeg ber dere melde dere på i vedlagt lenke: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11532758.

NFR-søknadsseminar
Senere på dagen (25. november) blir det NFR-søknadsseminar kl. 1500-16.00 på 7.1/7.2 i Lab-bygget. Her vil forskningsrådgiver informere om utlysningene med søknadsfrister i februar 2022. Det blir også informasjon om mulighet for søknadsstøtte fra forskningsrådgiver (Michael.Marie@uib.no) og skjema for melding av planlagte søknader for kartlegging av behov for forskningsrådgiverstøtte: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11034312. Dette tilbudet koordineres fra fakultetet og fristen er 1. desember for å melde dette behovet. Det blir stadig viktigere for instituttet at forskerne våre sender søknader og innhenter forskningsmidler og derfor oppfordrer jeg dere alle som planlegger dette.

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle

Undervisningspriser
Først i dagens K1-nytt-leder har jeg gleden av enda en gang å kunne gratulere undervisningsmiljøet ved anestesi og intensivmedisin med kåring som beste undervisningsmiljø av høstens avgangskull i medisin. Jeg sender en stor gratulasjon til Anne Berit Guttormsen, Håvard Landsdalen og Marius Berge for en fantastisk innsats! Om ikke det var nok, så er Øyvind Ulvik ved Urologisk seksjon på ny kåret som beste foreleser. Fagmiljøene ved K1 viser derfor enda en gang at vårt dedikerte engasjement for undervisning verdsettes storveis hos studentene. En stor gratulasjon går også til Øyvind! Dere alle er store inspirasjonskilder for oss andre på instituttet!

Samfunnet er normalisert etter langvarige og strenge smitteverntiltak under Covid-19-pandemien. Studentene er heldigvis tilbake på campus og i auditoriene. Dette markerer også normalisering av andre aktiviteter ved instituttet.

HMS-møte
Instituttet vil arrangere  HMS-møte 25. november i auditoriet i Armauer Hansens HUS kl. 11.30-14.15 med innlagt lunsj. I tillegg til informasjon om ARK og HMS-tiltak vil vi også få høre et inspirasjonsforedrag ved Bård Fyhn fra Norges Handelshøgskole. Dere finner nærmere omtale av arrangementet i dagens K1-nytt.

Forskningssøknads-seminar
Litt senere samme dag kl. 14.30 vil vi arrangere et fokusert forskningssøknads-seminar knyttet til NFR-søknadsfrister i begynnelsen av februar 2022. Nytt av året er at det er utarbeidet et felles skjema for innmelding av planlagte søknader til NFR, med frist 1. desember. Dette er viktig siden det vil danne grunnlaget for planlegging av søknadsstøtte fra forskningsrådgiverne ved fakultetet/instituttet. Har dere spørsmål til dette kan dere ta kontakt med Michael Marie (Michael.Marie@uib.no). NFR arrangerer søkerwebinar for Forskerprosjekt (med frist 2. februar 2022) 25. november, kl. 10.00-11.00 (https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-forskerprosjekt/) og for Samarbeidsprosjekt (med frist 9. februar 2022) 22. november, kl. 10.00-11.00 (https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-helse-velferd-og-arbeid/).

Instituttets dag
Vi kan nå endelig arrangere Instituttets dag igjen og det blir torsdag 27. januar 2022 på Radisson Blu Royal, Bryggen. Det blir et rikholdig og variert program som vil fenge mange! Hold av datoen –  mer informasjon kommer!

Medarbeidersamtaler
Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no) sendte nylig ut oversikt over ansatte ved fag og seksjonene for planlegging av medarbeidersamtaler med rubrikker for tilbakemelding om gjennomførte samtale. Jeg ber at alle fagansvarlige gjennomfører medarbeidersamtaler innen utgangen av året og melder tilbake til Jorunn.

Vi alle er glade for normaliseringen i samfunnet og på arbeidsplassene våre – slik at vi nå kan møtes igjen til fagmøter og hyggelige samtaler med gode kolleger.

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle

Et afrikansk visdomsord sier: Hvis du skal gå raskt, så gå alene – men om du skal gå langt, så gå sammen (fritt gjengitt). Samarbeid er ofte nøkkelen til suksess – både i undervisning, forskning og pasientbehandling.

Alle studieprogrammene våre er helt avhengige av et utstakt samarbeid på tvers av fag- og forskningsgrupper og administrative ressurspersoner – med inkludering av flere institutter, fakultetet og ikke minst helseforetakene. Kanskje er de fleste større forskningsprosjektene vi har ved instituttet og fakultetet basert på samme samarbeid mellom forskningsgrupper på tvers av institutter, fakultet og andre institusjoner, som helseforetakene (særlig Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde og Haraldsplass) og Høgskulen på Vestlandet.

I forskning har vi uutløste potensialer for mer samarbeid. Denne uken ble et nytt Mohn forskningssenter for hjernen åpnet ved IBM, med Clive Bramhan som leder. Det er flere utmerkede hjerne-basalforskningsmiljøer ved IBM – men samarbeid mot kliniske miljøer er begrenset, hvor kanskje hjernekreft-forskerne har klart dette best. Jeg tenker at vi har et uutnyttet og stort potensial for mer samarbeid mellom basalforskningsmiljøer ved fakultetet og de kliniske forskningsmiljøene. Et slik samarbeid kan danne grunnlag for gode forskningssøknader som kan være aktuelle for NFR-søknadsfristen over nyttår. For å få dette til på en enda bedre måte, trenger vi tid for å lære av hverandre og få innblikk i kompetanse og forskningsmetoder som kan gi grobunn for samarbeid. Instituttet vil derfor se på muligheten til å skape en arena for dette, og felles seminarer/forelesninger kan kanskje være en løsning. Jeg prøver å illustrere dette med en av mine favoritt-tegnefigurer.

I vårt kliniske arbeid med pasientdiagnostikk og behandling er det et utstrakt samarbeid på tvers av fagområder/avdelinger på sykehusene. Dette gir ofte grobunn for felles forskningsprosjekter – men jeg tror også at vi her et uutløst potensial for gode forskningsprosjekter og kanskje kliniske behandlingsstudier.

Første anledning for å treffe gode kolleger og høre om spennende forskning er «Fakultetets dag» som arrangeres onsdag neste uke fra kl. 10.00 i auditoriet i Armauer Hansens Hus: Fakultetets dag 2021 – Møt våre beste | Det medisinske fakultet | UiB.

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle

Samarbeid
Forrige uke markerte oppstarten av forskerskolesamarbeidet mellom Neuro-SysMed og CCBIO. «Clinical Trials»-kurset ble arrangert fra onsdag til fredag med solid deltakelse og med faglig bidrag fra flere institutt og fakultet ved UiB og Haukeland Universitetssjukehus. Det var i tillegg bidrag fra flere nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Emneansvarlige for kurset var professorene Øivind Torkildsen (K1) og Line Bjørge (K2) og koordinatorer var PhD-stipendiatene Hilde Norborg (K1) og Benedicte Sjo Tislevoll (K2), med god støtte fra vår PhD-koordinator Kjetil Harkestad. Instituttet gratulerer med et svært vellykket kurs og takker kursansvarlige for en forbilledlig innsats!

Neuro-SysMed er instituttets forskningssenter for klinisk behandling (FKB) (https://neuro-sysmed.no/) og CCBIO er instituttets forskningssenter for fremragende forskning (SFF) (https://www.uib.no/ccbio) – og kurset illustrerer styrken og potensialet til K1, med samarbeid innad på instituttet – men like mye med andre institutt og fakultet ved UiB og HUS. Ytterligere to kurs arrangeres i løpet av høsten («Brukermedvirkning» og «Innovasjon»), og bruken av felles metoder og sammenfallende problemstillinger gjør at forskningssamarbeid er svært aktuelt. Begge sentrene har godt etablerte samarbeidsprosjekter med Senter for medisinsk visualisering ved HUS/UiB (MMIV | Mohn Medical Imaging and Visualization Centre), og andre grupper ved UiB/HUS.

Tofaktor-pålogging på de fleste IT-tjenestene ved UiB
Som et ledd i IT-sikkerhetsarbeidet har UiB innført krav til tofaktor-pålogging på de fleste IT-tjenester. Det er derfor viktig at de som bruker UiB sine IT-tjenester aktiverer tofaktor-pålogging så snart som mulig slik at de unngår å miste tilgang til tjenester. De det gjelder skal tidligere ha fått en e-post fra IT-avdelingen (UiB-e-post) – og Jorunn har nylig sendt en påminning om dette. Men, for de av dere som har hatt automatisk videresending av UiB e-post til sykehus-e-post eller andre e-postkasser, kan i noen tilfeller ikke ha fått denne – og siden medio september videresendes ingen e-post (dette også som ledd i IT-sikkerhetsarbeidet). UiB har laget enkle instruksjonsvideorer om hvordan en kan aktivere tofaktor-pålogging ved UiB:
https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200780/no/ (norsk)
https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200780/en_gb/ (engelsk)

Har dere spørsmål knyttet til dette finner dere kontakt-informasjon på slutten av videoen. Dere kan også kontakte Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no).

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker.

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle

Det er inspirerende å se at studentene i stor grad er tilbake i gangene og auditoriene på campus. Fortsatt må vi en stund til ha smitteverntiltak med redusert antall tilstede i auditoriene – men vi håper dette normaliseres i løpet av høsten. Likevel vil vi ha som målsetting å kunne ha digital tilgang til undervisningen. Det betyr at vi må ha tekniske løsninger for «hybrid»-undervisning. Utstyr for dette varierer stort mellom møterom og auditorier. Fakultetet vil derfor nå etablere en arbeidsgruppe som skal arbeide for standardisering av utstyr som kan gjøre det lettere for forelesere og møteledere. Har noen av dere særlig kunnskap og erfaring knyttet til dette, kan dere melde fra om dette til instituttet (Jorunn.Skei@uib.no /Kjell-Morten.Myhr@uib.no).

I løpet av høsten vil K1 sammen med K2 utarbeide et utkast til avtale mellom instituttene og fakultetet om forpliktende bidrag til avvikling av eksamen i OSKE6 og OSKE12. En slik avtale vil definere forventede bidrag fra fagområder ved alle instituttene til eksamensoppgaver og rekruttering av sensorer. I tillegg må instituttene rekruttere administrativt personale til planlegging og gjennomføring av selve eksamen. Fakultetet vil også bidra med nødvendige ressurser til utstyr og vedlikehold av dette, samt administrativt personale til planlegging og gjennomføring av eksamen. Avtalen vil også omtale hvordan vi samarbeider med sykehuset i gjennomføringen av OSKE. Har noen av dere innspill knyttet til dette arbeidet må dere gjerne komme med innspill til OSKE6 ansvarlig Eirik Søfteland (e.softeland@uib.no) eller undervisningsleder Anne Berit Guttormsen (Anne.Guttormsen@uib.no).

Disse initiativene er ment for å «strømlinjeforme» organiseringen av undervisningen, slik at underviserne kan fokusere på selve undervisningen – noe som K1’ene er særlig gode på – vist ved gjentatte undervisningspriser fra studentene. Tusen takk til dere alle som bidrar i den store innsatsen som legges ned i dette arbeidet.

Inngangen til høstsemesteret har også krevd stor innsats på forskningsfronten. Det er mange som har vært engasjert i forskningssøknader til blant annet Helse Vest og Kreftforeningen. Dette er viktig arbeid for å skaffe forskningsmidler til prosjekter, samt PhD- og PostDoktor-kandidater. Mange ved instituttet har også vært engasjert i søknader om nasjonale forskerskoler, samt deltakere i SFF-søknader. Instituttet berømmer denne innsatsen som er svært viktig – så tusen takk også til dere!

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle

HMS-arbeid vil ha en særlig prioritet utover høsten ved instituttet og fakultetet. Vi lager en handlingsplan i forbindelse med oppfølgingsmøtene etter ARK-undersøkelsen og vi arbeider med å få på plass et HMS-allmøte. I tillegg vi vi ha fokus på gjennomføring av medarbeidersamtaler. Vi lager oversikter over alle ansatte innen hvert fagområde/seksjon, som inkluderer vitenskapelig ansatte, teknisk ansatte, samt forskere, stipendiater og postdoktorer. Ansvaret for gjennomføring av medarbeidersamtalen delegeres til ansvarlige innen hvert fagområde. Ved store fagområder/seksjoner kan det være praktisk at en fordeler dette ansvaret til flere personer – eksempelvis forskergruppeledere. Vi ønsker at medarbeidersamtalen skal oppfattes som en rettighet for den enkelt ansatte – og ikke som et «pliktløp». Målsettingen er at alle ansatte skal få gjennomført medarbeidersamtale med en opplevelse av å være viktig for virksomheten, og å ha muligheten til å påvirke egen arbeidssituasjon.

Instituttet vil i løpet av høsten ta opp igjen arbeidet med oppdatering og forbedring av K1-nettsidene. I den forbindelse ønsker vi at alle ansatte oppdaterer egne personsider med bilder, samt informasjon om telefonnummer (kontor og mobil), kompetanseområde, forskning, formidling, publikasjoner og eventuelt prosjekter. En kan gjøre dette selv på en «UiB-PC», eller via VPN-oppkobling fra ekstern PC/Laptop i UiB-nettverk. Personsiden er den enkeltes ansikt utad – og er viktig for egen og K1s profilering. Letteste måte å finne egen side er å søke på kombinasjonen <eget navn + UiB> i en nettleser, og deretter trykke på «logg på» oppe til høyre. Jeg oppfordrer alle til å se på egne personsider og ta kontakt med Jorunn om dere trenger hjelp til redigering.

E-post konto på UiB vil endre funksjonalitet i løpet av september 2021. Mange av våre ansatte har kombinerte stillinger ved både K1/UiB og et helseforetak, og har hatt automatisk videresending av UiB-e-post til sykehus-e-post. Denne muligheten vil oppføre 15. september – noe som gjør at alle våre ansatte må daglig sjekke UiB-e-post-konto for innkomne meldinger. Dette er omtalt i en egen sak i dagens K1-nytt.

Jeg vil avslutningsvis minne om søknadsfrister til Helse Vest 15. september (https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/utlysing-av-helse-vests-forskingsmidlar-2021) og til UiB-Phd-stipendstillinger 19. september (https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/211089/stipendiat-9-stillingar)

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten